560 punktów PAYBACK za tankowanie paliw bp Ultimate czeka!

BP
560 punktów PAYBACK za tankowanie paliw bp Ultimate czeka!
Tankuj i zyskuj – czeka na Ciebie aż 2000 punktów PAYBACK
Taka okazja zdarza się raz w roku – przyjedź na bp, zatankuj min. 25L paliwa bp Ultimate, zeskanuj kartę PAYBACK, a 560 punktów PAYBACK
będzie Twoje! Oferta nie łączy się z innymi promocjami, szczególnie z
„Czwartkami z bp Ultimate”. Szerokiej drogi!

Regulamin Promocji pod nazwą

„560P za tankowanie zimoodpornych paliw BP Ultimate”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji pod nazwą „560P za tankowanie zimoodpornych paliw BP

Ultimate”]” [„”] jest BP EUROPA SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy

działająca na terenie Polski poprzez BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w

Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków, wpisany

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 [„Organizator”].

2. Promocja trwa od dnia 13.11.2019 r. do dnia 04.02.2020 r. [„Okres trwania

Promocji”]. Promocja prowadzona jest na wszystkich stacjach BP oraz Aral

znajdujących się na terenie Polski.

3. Uczestnikiem Promocji, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych, która:

a) zatankowała min. 25 litrów paliwa BP Ultimate oraz

b) okazała Sprzedawcy kartę PAYBACK w celu jej zeskanowania [„Uczestnik”].

4. Jeśli klient nie posiada karty PAYBACK może otrzymać ją na stacji BP przed

transakcją.

5. Po spełnieniu warunków klient otrzyma 560 punktów PAYBACK.

6. Punkty promocyjne nie łączą się z ofertą obowiązujących w ramach innych

promocji, zawartych na kuponach CRM lub w aplikacji PAYBACK.

7. Punkty PAYBACK zostaną doliczone do konta użytkownika nie później niż w

ciągu 72 godzin od momentu dokonania transakcji.

8. Każdy Uczestnik ma prawo wielokrotnego udziału w Promocji. Uczestnik nie

może domagać się zamiany promocyjnych punktów na jakikolwiek inny towar lub

usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.

2. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd

powszechny.

2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy

przebieg.

3. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronach

internetowych Organizatora oraz w siedzibie Organizatora w Okresie trwania

Promocji

4. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, które zawierają, co najmniej imię,

nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak

również opis podstaw reklamacji można składać w formie pisemnej na adres

Organizatora. Organizator wyśle odpowiedź na adres podany przez Uczestnika w

reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wpływu reklamacji.


LINK DO PROMOCJI

Udostępnij na: